REPAIR : Welcome to Y.P.D. Intergroup Co.,Ltd

บริการงานซ่อมเครื่องดัดเหล็ก - เครื่องตัดเหล็ก
โทร. 085-175-7770

บริการซ่อมเครื่องดัดเหล็ก และเครื่องตัดเหล็กทุกรุ่น ทุกแบรนด์
อาทิ DIAMOND , OKURA , TOYO , NIMUT
อาการเช่น เฟืองหัก โดนน้ำ ไฟช๊อต มอเตอร์ไหม้


ขั้นตอนในการติดต่อ
1) ส่งรูปสินค้า ชื่อสินค้า ยี่ห้อ พร้อมแจ้งอาการกลับมาที่ ypdsales2015@gmail.com
2) ทางบริษัทจะส่งแผนที่ศุนย์ซ่อมเข้าไปพร้อม พร้อมแจ้งค่าใช้จ่ายเบื้องต้น
3) หลังจากลูกค้าอนุมติการซ่อม ทางบริษัทจะแจ้งกำหนดวันรับสินค้า ซึ่งระยะเวลาในการซ่อมขึ้นอยู่กับอาการ และอะไหล่ของเครื่อง
4) ส่งสินค้าคืนลูกค้า และสามารถใช้งานได้ทันที